10      BEWERKINGEN  OP  VIDEOCLIPS

10-1  LAYOUTER  TOOL  EDIUS 6.X en  7.X

De  Layouter tool, is de nieuwe versie van Video Layout Tool uit EDIUS 5 die verder is uitgebouwd ,
nu ook met de mogelijkheid om beelden te roteren in 3 D.

Wat kan je er zoal mee doen ? Hierover valt zr veel te vertellen.

- Je bepaalt hiermee, welk deel van een videoclip getoond wordt op het scherm
- Je bepaalt ook waar het getoond wordt.
- Je kan ook instellen, met welke vergrotings- of verkleiningsfactor het uitgesneden beeld getoond wordt.
- Je kan het uitgsneden beeld roteren in 3D.
- Alle bewerkingen kunnen ook nog met key- frames bestuurd worden, dwz dat je alle parameters kan laten veranderen gedurende de lengte van de clip.


Belangrijk :

- De stukken van het beeld, die weggesneden worden, zijn automatisch transparant, en dat opent heel wat perspectieven  voor ondermeer :
      
          - beeld in beeld toepassingen 
( voortaan genoemd  PIP of  Picture In Picture )
    
     - animatie op beelden en titels
          - beeld correcties ( vb bij gebruik van oude videobeelden, met storingen aan de randen  enz.)


Hoe wordt de
Layouter tool opgeroepen ?

Gewoon, in de tijdlijn, op de bovenzijde van een videoclip links klikken, die dan gaat dan oplichten. De
Layouter van die clip verschijnt in het Information venster.
Als je daar  op dubbelklikt , gaat het onderstaande Layouter venster open.

Hierin herkennen we al dadellijk 2 secties:


De
Crop sectie , waarmee we bepalen wlk deel van het beeld zal getoond worden en de Transform sectie , waarmee we bepalen hoe en waar  dat geselecteerde beeld zal getoond worden.
Volgende
Vorige        
BOVENZIJDE PAGINA
Volgende
Vorige        
De Layouter kan in 2D en 3D werken.
We schakelen maar dadelijk over naar de 3D mode, omdat die meteen alle mogelijkheden duidelijk maakt.

Het bedieningspaneel rechts schuiven we helemaal naar onder ( met de blauwe schuifbalk ), tot alle bedieningsorganen van de 3D Transformer in beeld staan .


10-1-3  POSITION

Bovenaan ziet u de coordinaten van het middelpunt van de beeld uitsnede.

Instellingen gebeuren weer door :

- op de X en Y getallen gaan staan , links klikken en de muis dan naar boven of onder bewegen ( grof regeling )
- op de getallen gaan staan , links klikken en het muisrolletje naar boven of onder bewegen (  fijn regeling )
- door het ingeven van exacte waarden voor  X en  Y position in % of pixels
- interactief in het Layoutervenster door het slepen het uitgesneden beeld.

Met dit stel preset knoppen kan het uitgesneden beeld naar een aantal vooraf vastgelegde plaatsen op het beeld gestuurd worden :
Naar het midden v/h beeld  , in de 4 hoeken , of gecentreerd in het midden tegen de boven- , onder-, linker- of rechterzijde.

10-1-4  ANCHOR

Daaronder vinden we de waarden van het ankerpunt  ( Anchor ).
Dat is het punt waarrond mogelijke verdere rotaties zullen gebeuren , in 2D en 3D , aangegeven door het midden van de cikel in 2D mode  of  het rode , groene, en blauwe assenstelsel  in 3D mode,
Bij gebruik van de preset knoppen gaat dat anker punt zich automatisch verleggen , afhankelijk van de gebruikte knop.
Hou daar rekening mee.

Als dat niet de bedoeling is , dan kan je het uitgesneden beeld beter met de muis naar de gewenste positie op het totaalbeeld slepen,
het ankerpunt blijft dan netjes in het midden liggen.

Als het wl de bedoeling is dat het anchor niet in het midden van het beeld ligt, dan is het beter om eerst het anchor correct te positioneren
en pas daarna het beel te positioneren met de position instellingen .Het aanpassen van het anchor heeft namelijk ook invloed op de effectieve positie.

10-1-5  ROTATE

We komen dan bij de bediening van het Rotate gedeelte .
Hiermee kan je het uitgesneden beeld laten roteren rond resp. de X-as , Y-as en Z-as .
De rotatie gebeurt steeds rond het ankerpunt ( Anchor,  zoals hierboven besproken )

Het instellen van de rotatie kan hier op 4 wijzen gebeuren :

- op een van deze knoppen gaan staan met de muis , links klikken en de muis naar boven of onder bewegen waardoor de knoppen gaan draaien  ( grof regeling )
- op de daaronder staande getallen gaan staan , links klikken en de muis dan naar boven of onder bewegen ( fijn regeling )
- op de getallen gaan staan , links klikken en het muisrolletje naar boven of onder bewegen ( super fijn regeling )
- door het ingeven van exacte waarden voor  X, Y, en Z rotatie

10-1-6  PERSPECTIVE

Bij een rotatie rond de x as , bestaat er ook een mogelijkheid om automatisch perspectief aan het
beeld toe te voegen . De hoeveelheid perspectief is instelbaar met deze schuifregelaar.

Deze mogelijkheid is zeer handig bij het gebruik van bv. luchtfoto's , die we later met de keyframes ( onderste deel van het instelscherm )
gaan laten roteren waardoor je  een zeer realistische  vluchtsimulatie kan maken.

10-1-7  STRETCH

Met de Stretch instellingen kunnen we gaan bepalen, op welke wijze het uitgesneden beeld  wordt uitgerokken .
Ook hier hebben we weer een aantal preset knoppen ter beschikking .

Uitrekken tot de volledige schermbreedte
Uitrekken tot volledige scherm hoogte
Uitrekken tot volledig beeld , in dien mogelijk door de beeldverhoudingen
al dan niet met behoud van de de aspect vehoudingen voor beeld of pixels.
10-1-1  CROP

De Crop sectie kan worden bediend met deze 4 schuifregelaars.

Die bepalen wel stuk er links, rechts boven en onder van het beeld wordt afgesneden.

Het resultaat daarvan ziet u dadelijk door het witte kader dat verschijnt in het Crop venster, op het previewscherm van Edius, op de computermonitor n uiteraard op uw HDTV ,
indien aangesloten op uw HDSPARK of HDSTORM kaart

Meer exacte instelling van de Crop functie  gebeurt op dezelfde wijze zoals steeds in EDIUS .

- op de Left, Right, Top, en Bottom waarden gaan staan , links klikken en de muis dan naar boven of onder bewegen ( grof regeling )
- op de getallen gaan staan , links klikken en het muisrolletje naar boven of onder bewegen (  fijn regeling )
- door het ingeven van exacte waarden voor  Left, Right, Top, en Bottom  in % of pixels
- interactief in het Layouter venster door het verslepen het beeld van de ankerpunten ( witte vierkantjes op het Crop kader ) .


Je kan daarbij nog kiezen of de waarden in px ( pixels ) of % ( procenten ) worden aangegeven door achter de 4 getallen apart  px of %  aan te klikken
en je kan ook het ganse scherm omschakelen van  px naar % door bovenaan rechts op het juiste symbool te klikken .

Er is ook nog een regelaar voorzien om de transparantie (
Opacity an Color  ) van het uitgesneden beeld in te stellen ,
en ook de kleur en transparantie van de achtergrond ( Background ). Standaard is deze laatste volledig transparant, handig voor beeld in beeld toepassingen ,


10-1-2  TRANSFORM

De Transform sectie wordt gekozen door op de Transform tab te klikken ,
en daarmee gaan we bepalen hoe en waar het geselecteerde beeld zal weergegeven worden
Dat Stretchen ( of uitrekken ) kan weer op dezelfde wijze gebeuren zoals altijd :

- op de X en Y getallen gaan staan , links klikken en de muis dan naar boven of onder bewegen ( grof regeling )
- op de getallen gaan staan , links klikken en het muisrolletje naar boven of onder bewegen (  fijn regeling )
- door het ingeven van exacte waarden voor  X en  Y strech in % of pixels
- interactief in het Layouter venster door het slepen v/d ankerpunten.

Deze Stretch functies kunnen ook nog eens gecombineerd worden met het gebruik van de preset knoppen uit het
Position gedeelte .


10-1-8   BORDER

Rond het uitgesneden beeld kan tot slot ook nog een border ( boord ) geplaatst worden , met de gewenste breedte en gewenste kleur.


10-1-9  WERKEN MET KEYFRAMES

Tot nu toe zijn alle bewerkingen statisch gebleven, maw de toestand v/h beeld bleef hetzelfde gedurende de ganse clip.
De Layouter laat echter toe om alle bewerkingen, in de tijd, te gaan besturen met keyframes.

Kort gesteld komt het hierop neer:

Je activeert de keyframes door hierop te klikken zodat alle parameters geactiveerd, en dus ook geregistreerd zulen worden .
( 2 )
( 2 )
( 1 )
( 1 )
Je geeft dan met de cursor de begintoestand (1) aan  en laat die registreren door  hierop te  klikken ( keypoint toevoegen ).
Vervolgens beweeg je de cursor naar de eindtoestand die je wenst , en je doet de nodige bewerkingen op het uitgesneden beeld.
Alles wat verandert, wordt geregistreerd door nieuwe keypoints
(2)

Bij het afspelen van de clip gaat de computer an automatisch de tussenpunten berekenen tussen 
(1)  en (2)
en de baan + transformatie  in een vloeiende beweging weergeven .

Ditzelfde principe geldt voor alle transformaties:

- Afsnijden of uitrekken met de Crop functie
- Vergroten of verkleinen
- Verplaatsen
- Roteren in alle mogelijke  richtingen

en ook combinaties van al deze bewerkingen .

De bewegingen zijn ook niet beperkt tot  2 toestanden .
Er mogen zoveel tussenstadia geplaatst worden als je maar wil.

De manier waarop de beweging tussen die punten verloopt kan ingesteld worden door rechts te klikken op een keypoint,
Select All te kiezen ( dan gaan ze allemaal groen gaan  oplichten ) en dan de soort beweging aan te duiden die je wenst )

Lineair, Bezier ( volgens een vloeiende kurve ) of Hold ( beeld springt dan plots van de ene toestand naar de andere ).
Je kan de sequentie laten afspelen met deze knop, en het resultaat bekijken op het previewscherm van EDIUS, en op de aangesloten HDTV.
In het Layoutervenster echter, kan je de transformaties alleen bekijken door de cursor heen en weer te slepen .


Om de mogelijkheden nog te verduidelijken, kan je onderaan deae pagina een
Layouter demo project downloaden,
waarin de meeste mogelijkheden vervat zijn  weliswaar uitgevoerd met foto's ipv filmbeelden , omwille van de grootte .

Dat verandert echter niets aan de technieken die gebruikt werden.
Je kan de foto's gewoon vervangen door filmbeelden , waarop je de layouter copieert  vanuit het Information venster.

Die bewegende beelden ondergaan dan net dezelfde transformaties.

Let wel:

Alle transformaties, uitgevoerd met Layouter , zijn gedefinieerd in absolute tijden .

Dwz, als die transformatie bv 5 sec duurt , en je copieert de Layouter op een filmbeeld dat 10 sec duurt,
dan is die transformatie na 5 sec ook afgelopen . Ze wordt dus niet verlengd in functie van de duurtijd van het beeld.

Als je dat toch wenst, moet de Layouter in kwestie open kliken en de keypoints naar achter verschuiven .
De bewegingen en transformaties gaan dan natuurlijk wel trager verlopen .


10-1-10  LAYOUTER  COPIEREN

Wanneer je dezelfde Layouter instellingen  ( geldt ook voor videofilter[s] of overgangen  ), op meerdere clips wil toepassen, 
hoef je die niet niet telkens opnieuw in te stellen.
Je kan die gewoon copieren , van de ene clip naar de andere.

Hoe ga je hiervoor tewerk ?

Selecteer eerst , de clip waar de video layout ( filter of overgang  ) opstaat die je wenst te copieren.

De clip licht dan op ( geel voor video , licht paars voor foto's )
Je ziet dan in het Information venster de Layouter ( en eventuele filters of  overgangen  ) verschijnen.

Stel nu dat je de Layouter van de linkse clip naar de rechtse wil kopieren .

Je sleept die dan gewoon vanuit het informatie venster naar de 2de clip ( linker muistoets ingedrukt houden tijdens het slepen).
De 2de clip vertoont dan dezelfde video layout als de eerste ( zowel statische  als dynamische  Layouter 's )

Hetzelfde systeem werkt ook voor alle mogelijke filters en beeldovergangen ,
waarvan de info in het Information scherm verschijnt na het aanklikken ervan.  We komen hier later nog op terug.
Slepen  naar
tweede clipDEMOPROJECT   ( rechts klikken en " Doel opslaan kiezen "  best  in de root map  van uw video disk )

Dan de
LAYOUTER EDIUS 6.zip  file rechts aanklikken , en "alles uitpakken " kiezen .
Er wordt dan een map aangemaakt MET DE ZELFDE NAAM,  met daarin het ganse project n een
Layouter.ezp file ,
die je kan aanklikken en die vervolgens het project opent in EDIUS 6
Layouter
STARTERS HANDLEIDING